Hytera BD505 DMR Digital Handheld Radio VHF – VHF/UHF

Business Digital Radio

Hytera BD505 DMR Digital Handheld Radio VHF – VHF/UHF

New, unused product, available immediately in the online store.

VHF/UHF

Electronics > Communications > Communication Radios > Two-Way Radios

Hytera BD505 DMR Digital Handheld Radio VHF – VHF/UHF available in store ts2.shop

193.96 USD

Hytera

US = 123.00 USD

Business Digital Radio

Hytera BD505 DMR Digital Handheld Radio VHF – VHF/UHF

New, unused product, available immediately in the online store.

VHF/UHF

Electronics > Communications > Communication Radios > Two-Way Radios

Hytera BD505 DMR Digital Handheld Radio VHF – VHF/UHF available in store ts2.shop

193.96 USD

Hytera

US = 123.00 USD

Buy in Poland and Ukraine.